Sự thật về If Anything Là Gì – If Anything Có Nghĩa Là Gì

Review If Anything Là Gì – If Anything Có Nghĩa Là Gì là conpect trong bài viết hiện tại của chúng tôi. Tham khảo bài viết để biết chi tiết nhé.

* danh từ & đại từ- vật gì, việc gì (trong câu phủ định và câu hỏi)=have you anything to drink?+ anh có gì để uống không?=is there anything to do?+ có việc gì làm không?=he doesn”t do anything+ hắn không làm gì hết=without doing anything whatever+ không làm một việc gì hết- bất cứ việc gì, bất cứ vật gì (trong câu khẳng định)=anything you like+ bất cứ cái gì mà anh thích=anything else+ bất cứ vật nào khác=if anything should happen to him+ nếu có việc gì xảy ra cho nó=anything but+ là bất cứ cái gì chỉ trừ; không… chút nào=he is anything but a coward+ hắn có thể là bất cứ cái gì chỉ trừ là một thằng hèn=he is anything but good+ hắn không tốt chút nào=if anything+ có thể, có lẽ, có thế chăng=if anything, he is worse than yesterday+ có thể là sức khoẻ của anh ta hôm nay còn kém hôm qua!like anything- (thông tục) hết sức, vô cùng, cực kỳ=to run like anything+ chạy hết tốc lực=to work like anything+ làm việc hết sức mình
ai có ; ai cả ; ai hết ; ai ; anh có gì ; anh có thấy gì ; anh ; biết ; bâ ; bâ ́ t cư ; bâ ́ t cư ́ ; bâ ́ ; bình tĩnh ; bất cứ ai ; bất cứ chuyện gì cũng ; bất cứ chuyện gì cả ; bất cứ chuyện gì ; bất cứ chuyện gì đâu ; bất cứ cái gì ; bất cứ cái gì đâu ; bất cứ cái nào ; bất cứ gì có ; bất cứ gì cả ; bất cứ gì hết ; bất cứ gì khác ; bất cứ gì ; bất cứ món gì ; bất cứ một thứ gì ; bất cứ một ; bất cứ một điều gì cả ; bất cứ một điều gì ; bất cứ những gì ; bất cứ những thứ ; bất cứ thư gì ; bất cứ thư ́ gì ; bất cứ thứ gì có thể ; bất cứ thứ gì có ; bất cứ thứ gì cũng ; bất cứ thứ gì cả ; bất cứ thứ gì là ; bất cứ thứ gì mà ; bất cứ thứ gì ; bất cứ thứ j cả ; bất cứ tin tức gì ; bất cứ việc gì mà ; bất cứ việc gì ; bất cứ ; bất cứ điều gì cả ; bất cứ điều gì khác ; bất cứ điều gì mà ; bất cứ điều gì nữa ; bất cứ điều gì ; bất cứ điều j ; bất cứ đâu ; bất gì ; bất kì cái gì ; bất kì gì ; bất kì những gì ; bất kì thông tin ; bất kì thứ gì khác ; bất kì thứ gì ; bất kì ; bất kì điều gì khác ; bất kì điều gì mà ; bất kì điều gì ; bất kể cái gì ; bất kể là ; bất kể ; bất kể điều gì ; bất kỳ cái gì ; bất kỳ gì ; bất kỳ thứ gì ; bất kỳ việc gì ; bất kỳ ; bất kỳ điều gì bất ; bất kỳ điều gì mà ; bất kỳ điều gì ; bất ; bậy nữa ; bệnh ; bị gì ; bộ ; ca ; ca ́ ; carver ; chi tiết ; cho những gì ; chuyê ̣ n gi ; chuyê ̣ n gi ̀ ; chuyện dại ; chuyện giờ ; chuyện gì cũng ; chuyện gì cả có thể ; chuyện gì cả có ; chuyện gì hết ; chuyện gì mà ; chuyện gì ; chuyện khác ; chuyện nào ; chuyện này ; chuyện ; chuyện đó ; chèo ; chí ; chút gì ; chút gì đó ; chút nào ; chút ; chấp mọi thứ ; chẳng có gì ; chẳng gì ; chỉ ; chứ ; co ́ gi ; cách nào ; cái gì cũng được ; cái gì cả ; cái gì hay không ; cái gì hết ; cái gì khác ; cái gì nghen ; cái gì ; cái gì đó khác ; cái gì đó ; cái j ; cái khác ; cái nào ; cái thứ ; cái ; cái đó ; câ ; cé gì ; cò mồi ; còn bất ; còn chuyện gì ; còn cái gì ; còn có chuyện gì ; còn gì nữa ; còn gì ; còn những thứ ; có biết gì ; có bất cứ gì làm ; có bất cứ gì ; có bất cứ ; có chuyện gì ; có chuyện ; có cái gì ; có gì bất ; có gì mới ; có gì ; có nữa ; có thấy gì ; có thứ gì ; có thứ nào ; có thứ ; có tin gì ; có ; có điều gì xảy ra ; có điều gì xảy ; có điều gì ; có được cái gì ; có được gì ; cũng ; cũng được nhưng không ; cũng được ; cư ́ thư ́ gi ̀ ca ; cưng ; cả ; cảm thấy ; cảm ơn ; cảnh ; cần gì ; cứ gì ; cứ lấy bất cứ gì ; cứ thứ gì khác ; cứ thứ gì ; cứ ; cứ điều gì ; dùng gì ; dịp gì ; gi ; gi ̀ ca ; gi ̀ ca ̉ ; gi ̀ hê ; gi ̀ hê ́ ; gi ̀ nư ; gi ̀ nư ̃ ; gi ̀ ; giác ; giô ; giúp gì ; giờ ; gì bất ; gì cho ; gì cũng ; gì cũng được ; gì cả mà ; gì cả ngoài ; gì cả nha ; gì cả ; gì cải ; gì cứ ; gì gì khác ; gì gì ; gì hay ; gì hết mà ; gì hết ; gì hết đâu ; gì khác lạ ; gì khác ; gì không ; gì kỳ ; gì là ; gì làm ; gì mà ; gì ngoài ; gì nhiều ; gì nhé ; gì những ; gì nào ; gì nữa hết ; gì nữa ; gì nữa đâu ; gì ra hồn ; gì sai cả ; gì sai ; gì thêm ; gì thì ; gì tùy ; gì về nó cả ; gì với anh ; gì với tôi ; gì với ; gì ; gì đâu ; gì đó mà ; gì đó ; gì được cả ; gì được nữa ; gì được ; gì được ông cả ; gì đối ; gĩ hết ; ha ; hay bất cứ gì ; hay bất cứ điều gì mà ; hay bất cứ điều gì ; hay cái gì khác ; hay gì cũng được ; hay gì gì đó ; hay là ; hay thứ gì ; hay ; hiểu ; hê ; hê ́ ; hơn ; hư ; hết mọi điều ; hết thảy những thứ ; hết ; hỏi gì ; i điê ̀ u gi ̀ ; j hết ; j ; khác ; không còn có chuyện gì ; không có gì ; không gì cả ; không gì hết ; không ; không điều gì ; kể ; kỳ thứ gì ; lung tung nữa ; làm bất cứ gì ; làm cái gì ; làm gì cả ; làm gì hết ; làm gì mấy ; làm gì ; làm mọi chuyện ; làm mọi thứ ; làm việc này ; làm việc ; làm điều gì đó ; lạ ; lấy gì ; lấy ; lộ ra ; lộ ; lỡ ; mo ; moi thư ; moi thứ ; moi ; mua gì ; muốn ; mà có nữa ; món gì nào ; món gì ; mấy thứ ; mấy thứ đó ; mấy việc ; mấy ; mọi chuyện ; mọi chỗ ; mọi cách ; mọi cái ; mọi thứ bất ; mọi thứ khác ; mọi thứ lại ; mọi thứ mà ; mọi thứ ; mọi thứ đều ; mọi tất cả mọi thứ trên đời ; mọi việc ; mọi ; mọi điều ; một bộ ; một cái gì ; một thứ gì ; một thứ gì đó ; một thứ ; một tin ; một tí gì ; một việc gì ; một việc ; một điều gì cả ; mở ; n gi ; n gi ̀ ; n điê ̀ u gi ; nghe thứ gì ; nghe ; nhé ; như ; nhưng những gì ; nhưng điều ; những chuyện trước khi bị ngất ; những chuyện ; những gì ; những hđh ; những lời ; những thứ gì ; những thứ ; những việc ; những việc đó mà ; những việc đó ; những ; những điều mà ; những điều ; những điều đó ; nl ; nào có thể sánh ; nào có ; nào cả ; nào tôi cũng thấy ; nào ; nào đó ; nói ; nếu có chuyện gì ; nếu có gì ; nếu có ; nếu ; nữa ; quan ; quái gì ; quậy ; rượu ; rối ; rốt cuộc rồi ; rốt cuộc ; sao ; sánh được ; sẵn sàng ; số ; t cé gì ; t ; t điê ; thê ; thê ́ ; thêm bất cứ gì ; thêm bất cứ thứ gì ; thêm bất cứ điều gì ; thêm bất kỳ điều gì ; thêm gì nữa ; thêm gì ; thêm điều gì hết ; thêm điều gì ; thêm được gì ; thêm được điều gì ; thì gì cũng ; thôi ; thông ; thă ; thư ; thư ́ gi ; thấy gì ; thấy những ; thấy ; thế ; thể làm bất cứ gì ; thứ biết ; thứ gì cũng được ; thứ gì cả ; thứ gì hết ; thứ gì khác ; thứ gì mà ; thứ gì ; thứ gì đó ; thứ nào ; thứ ; tin anh ; tin gì ; tin tức ; tiền ; trông cậy ; trước ; trộm thứ gì ; tuyệt đối ; tái ; tâ ́ t ca ; tí gì cả ; tí gì ; tôi ; tùy ; tý gì ; tất cả mọi thứ mà ; tất cả mọi thứ ; tất cả mọi điều ; tất cả những gì ; tất cả những điều ; tất cả ; tất ; u ; vinh ; việc cả ; việc gì mà ; việc gì ; việc làm ; việc ; vê ; vật gì ; vật ; với ai hết ; xác ; xâ ; xâ ́ ; xí nào ; ích ; ông có gì ; ăn gì cũng được ; ăn gì ; điê ; điê ̀ u gi ; điê ̀ u gi ̀ ; điê ̀ u gì hết ; điê ̀ u ; điều gi không ; điều gi ; điều gì bất ; điều gì có ; điều gì cũng ; điều gì cũng được ; điều gì cả ; điều gì mà ; điều gì nữa ; điều gì xảy ra ; điều gì xảy ; điều gì ; điều gì đó ; điều nào ; điều ; điểm gì ; điểm nào ; điểm ; đâu cũng ; đâu cả ; đâu ; đâu đấy ; đã làm mọi chuyện ; đó gì ; đó ; đươ ; đươ ̣ c ; đươ ̣ ; được bất cứ gì ; được bất cứ điều gì ; được bất kỳ cái gì ; được cái gì ; được gì cả ; được gì hết ; được gì ; được gì đâu ; được món quà gì ; được mọi ; được phép ; được việc gì cả ; được ; được điều gì cả ; được điều gì ; được điều ; được đâu ; đấy ; đến cái gì ; đề ; đối ; đồng nào ; đồng ; động gì ; động trước ; động ; ư ; ̀ gi ; ̀ gi ̀ ; ̀ n gi ; ̀ n gi ̀ ; ̀ n điê ̀ u gi ; ̀ thă ; ̀ u ; ̀ ; ́ bâ ; ́ gi ; ́ gi ̀ ; ́ u ;

Chuyên mục: Hỏi Đáp